Thẻ: học tiếng anh online

Hướng dẫn cách viết, đọc số đếm trong tiếng Anh từ 1 đến 100 chính xác

Hướng dẫn cách viết, đọc số đếm trong tiếng Anh từ 1 đến 100 chính xác

1One2Two3Three4Four5Five6Six7Seven8Eight9Nine10Ten11Eleven12Twelve13Thirteen14Fourteen15Fifteen16Sixteen17Seventeen18 Eighteen19 Nineteen20 Twenty21Twenty-one22Twenty-two23Twenty-three24Twenty-four25Twenty-five26Twenty-six27Twenty-seven28 Twenty-eight29Twenty-nine30Thirty31 Thirty-one32Thirty-two33Thirty-three34Thirty-four35Thirty-five36Thirty37Thirty38Thirty39Thirty40Forty41Forty-one42Forty-two43Forty-three44Forty-four45Forty-five46Forty-six47Forty-seven48Forty-eight49Forty-nine50Fifty51Fifty-one52Fifty-two53Fifty-three54Fifty-four55Fifty-five56Fifty-six57Fifty-seven58Fifty-eight59Fifty-nine60Sixty61Sixty-one62Sixty-two63Sixty-three64Sixty-four65Sixty-five66Sixty-six67Sixty-seven68Sixty-eight69Sixty-nine70Seventy71Seventy-one72Seventy-two73Seventy-three74Seventy-four75Seventy-five76Seventy-six70Seventy-seven78Seventy-eight79Seventy-nine80Eighty81Eighty-one82Eighty-two83Eighty-three84Eighty-four85Eighty-five86Eighty-six87Eighty-seven88Eighty-eight89Eighty-nine90Ninety91Ninety-one92Ninety-two93Ninety-three94Ninety-four95Ninety-five96Ninety-six97Ninety-seven98Ninety-eight99Ninety-nine100One hundredBảng số từ 1 đến 100 tiếng Anh Số đếm trong tiếng Anh từ 1 đến 100, 1000 Cách ...